Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Luká

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence ve spolupráci s ředitelem školy.

Mgr. Pavla Múdra, výchovná poradkyně

 • pomoc při volbě povolání (kariérové poradenství)
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky nadané, ohrožené školním neúspěchem a sociálně znevýhodněné

 

Mgr. Jarmila Huňková, školní metodik prevence prevence a řešení rizikového chování

 • péče o žáky s poruchami chování

 

Mgr. Antonín Vymětal, ředitel školy

 • metodická podpora, řešení závažnějších případů

Konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce

Konzultace lze domluvit individuálně telefonicky, či osobně.

Poradenské služby jsou zaměřené na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné

volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

Základní škola a Mateřská škola

Click to open a larger map

Základní škola a Mateřská škola
okres Olomouc
příspěvková organizace
Luká 4
783 24 Slavětín u Litovle

telefon 585 345 013
zs.luka@seznam.cz