VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vnitřní řád školní družiny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činností vykonávaných školní družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do školní družiny, pokud není naplněna kapacita školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

1.1. Práva a povinnosti účastníků a zákonných zástupců

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců jsou vymezeny ustanovením školského zákona. Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád školní družiny upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.

Pokud žák nebo zákonný zástupce narušuje opakovaně řád a činnost školní družiny, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

Účastníci mají právo:

 1. Na zájmové vzdělávání a školské služby podle školského zákona dle podmínek školního vzdělávacího programu školní družiny.
 2. Na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času a v neposlední řadě na dodržování základních psychohygienických podmínek.
 3. Na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání.
 4. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí a sociálně patologických jevů.
 5. Být seznámeni s předpisy vztahujícími se k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.
 6. Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Podmínkou podání všech návrhů je slušná a kulturní ústní či písemná forma. Své podněty žák podává vychovatelce, výchovnému poradci nebo vedení školy.

Účastníci jsou povinni:

 1. Řádně a včas navštěvovat školní družinu dle údajů, které jsou zaznamenány na písemné přihlášce do školní družiny.
 2. Dodržovat školní řád a vnitřní řád školní družiny s nimiž byli seznámeni.
 3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem školní družiny.

Zákonní zástupci mají právo:

 1. Na informace o chování žáka ve školní družině.
 2. Na informace o akcích pořádaných školní družinou.

Zákonní zástupci jsou povinni:

 1. Řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek, včas ohlásit změny v údajích.
 2. Řádně zdůvodnit nepřítomnost žáka ve školní družině.
 3. Seznámit se s vnitřním řádem školní družiny a respektovat jej.

1.2. Činnost školní družiny

Školní družina poskytuje výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování, zejména v rámci volnočasových aktivit. Denní režim zahrnuje činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné a přípravu na vyučování. Proces výchovy a vzdělávání ve školní družině není pokračováním školního vyučování a má své vlastní odlišnosti v metodách a formách práce s žáky. Základní činností je učení hrou, které je založeno na poznávání okolního světa praktickými zkušenostmi a vlastními smysly. Zážitky obohacují sebepoznání, plnohodnotné prožívání, rozšiřují vědomosti, dovednosti a schopnosti a přinášejí pozitivní emocionální prožitky.

Školní družina je umístěna v suterénu hned vedle ředitelny a kabinetu zástupkyně ředitele Pohybové aktivity jsou realizovány v tělocvičně, na školním hřišti a dětském  hřišti, kde jsou instalovány herní prvky. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně, která je součástí naší školy..

2. ORGANIZACE A PROVOZ

2.1. Přijímání žáků a odhlášení žáka

 1. Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. – 5. ročníku základní školy. Kapacita naplněnosti školní družiny je nejvýše 25 dětí.
 2. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny. Zákonný zástupce svým podpisem na přihlášce souhlasí s uvedenými podmínkami. O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.  Přednostní právo na přijetí do školní družiny mají žáci
 3. a 2. ročníků prvního stupně, děti ze sociálně slabších rodin a sourozenci z vyšších tříd mladších sourozenců z 1. a 2. třídy
 4. Školní družinu navštěvují pouze žáci řádně přihlášení k pravidelné docházce.
 5. Žáka je možné odhlásit z docházky do školní družiny kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti, kterou předá zákonný zástupce vychovatelce.
 6. O vyloučení účastníka ze školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě návrhu vychovatelky. Rozhodnutí o vyloučení ze školní družiny sdělí ředitel školy zákonným zástupcům žáka písemně s patřičným odůvodněním. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

2.2. Úplata

Finanční prostředky na zájmové činnosti školní družiny jsou čerpány z příspěvků ONIV a

z provozních prostředků zřizovatele. Úhrada od dětí není požadována. V rámci pravidelného pitného režimu je ale od přihlášených žáků požadována částka 50kč na školní rok. V případě jednorázových akcí ve školní družině je od žáků vybírán poplatek za kaci, který je veden v řádné dokumentaci

2.3. Provoz

 1. Provoz školní družiny je zajištěn od 10:15 do 16:00. Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout si své dítě nejpozději v 16:00. Pokud tak neučiní, budou telefonicky upozorněni.
 2. Na základě rozhodnutí ředitele školy není zajištěn prázdninový provoz školní družiny. Ve dnech ředitelského volna informuje vychovatelka školní družiny písemně zákonné zástupce o podmínkách provozu školní družiny.
 3. Žáky školní družiny předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna ji informovat o jakékoliv změně v rozvrhu.
 4. Žáci 1. ročníku docházejí do školní jídelny společně s vychovatelkou, která zodpovídá za správné stolování, kázeň dětí a bezpečnost ve školní jídelně.
 5. Před pobytem v přírodě se žáci převlékají do vycházkového oblečení. Toto oblečení mají uschované v cvičebním pytlíku ve svých třídách. Během pobytu venku jsou osobní věci žáků uzamčeny v prostorách školní družiny.
 6. Na vycházku odcházejí žáci organizovaně ve dvojicích pod vedením vychovatelky. Pobyt v přírodě se řídí programem výchovné práce školní družiny, ve kterém se počítá s volným pobytem žáků na bezpečných místech. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka. Žák je povinen dodržovat pravidla BOZ a pokyny vychovatelky.
 7. Žáci ze školní družiny odcházejí podle nahlášených časů zapsaných v přihlášce do školní družiny. Výjimečně lze žáka uvolnit dříve na základě písemné žádosti, kterou jsou zákonní zástupci povinni podat den předem. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Sdělení psaná jinou osobou než zákonným zástupcem nemohou být akceptována. Žáka si osobně přebírá zákonný zástupce nebo osoba uvedená v přihlášce.
 8. Objednávky obědů si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně dle vnitřního řádu školní jídelny a stejně tak i odhlašování žáka z obědů.
 9. Žáci jsou povinni udržovat ve školní družině pořádek. Svévolné poškození zařízení a vybavení školní družiny bude zákonnému zástupci žáka účtováno k úhradě.
 10. Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní družiny, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a režim pracovny. Žák je povinen hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští školní družinu. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
 11. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka ve školní družině metodicky správným a plánovitým výběrem činností.
 12. Zákonní zástupci jsou seznámeni s vnitřním řádem školní družiny při zahájení docházky žáka do školní družiny a seznámení potvrdí svým podpisem.
 13. Za cenné věci, vyšší finanční obnosy a hračky neručí školní družina ani základní škola (možnost uložení finančního obnosu či cenných věcí u paní vychovatelky).

3. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

3.1. Personální zajištění

Školní družina se otevírá příchodem vychovatelky, před odchodem z družiny musí být zavřena okna a musí být uzamčena. Za provedení odpovídá vychovatelka. Za úklid skříněk zodpovídá vychovatelka. Za úklid učeben zodpovídá pracovník pověřený úklidem, a to i mimo provoz školní družiny. Provoz školní družiny je personálně zajištěn vychovatelkou, jejichž povinnosti stanoví vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech 87/1992 Sb. Pomůcky potřebné k výchovně vzdělávací činnosti si vychovatelka připravuje vždy předem v nepřítomnosti dětí. Vychovatelka vede děti k dodržování zásad hygieny, dbá na pravidelné mytí rukou v průběhu pobytu ve školní družině. Vychovatelka dbá na pravidelný pitný režim a na bezpečí dětí. Vychovatelka každé zranění zapisuje do knihy úrazů a ošetří drobná poranění. Při vážnějším zranění vychovatelka neprodleně informuje zákonné zástupce a vedení školy a případně zajistí odbornou lékařskou pomoc.

3.2. Struktura výchovně vzdělávací činnosti

10:15 – 11:45

Rekreační činnosti, hygienické činnosti, spontánní hry žáků, konstruktivní hry

11:40 – 12:10

Oběd ve školní jídelně

12.10- 13.10

Klidové hry, stolní a společenské hry, činnost dle zájmu dětí, námětové hry, individuální činnost, organizovaná nebo spontánní aktivita, podporující talent a nadání dětí, vyhraňující zájmy a záliby žáků. Činnost zájmová – aktivity z oblasti VV, PČ, stolní hry

13:10 – 14:30

Řízená kolektivní nebo individuální činnost, organizovaná aktivita, podporující talent a nadání, rozvíjení osobnosti žáka, poskytování kompenzace možných neúspěchů, pohybové hry a soutěže, aktivity a pobyt venku, realizování vycházek, besed, divadel či výchovně- vzdělávacích programů, dataprojektor

14.30- 15.00

Osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, čtení knížek a časopisů. Postupné vyzvedávání dětí.

15:00 – 16:00

Souhrn činností souvisejících s plněním domácích úkolů, opakováním učiva a přípravou na vyučování, využívá se didaktických her, kvízů a soutěží, probíhá hravou a nenásilnou formou. Postupný odchod domů

3.3. Režim pracovny

 1. Neopouštíme třídu bez vědomí vychovatelky, každý odchod ze třídy hlásíme.
 2. Bez svolení vychovatelky nesmíme manipulovat s elektrickými přístroji, vypínači a elektrickými zásuvkami.
 3. Nesmíme sami otevírat okna, nevykláníme se z nich, nesaháme na žaluzie a nesedáme na parapety.
 4. Nesmíme manipulovat s nábytkem a lézt po něm, nelezeme na stoly.
 5. Neběháme v místnostech, chováme se tak, abychom neohrozili sebe ani ostatní.
 6. Neházíme žádnými předměty.
 7. Smíme používat jen předměty zkontrolované paní vychovatelkou.
 8. Hračky a pomůcky ukládáme na předem určená místa.
 9. Při každé činnosti se vždy řídíme pokyny vychovatelky a pravidly bezpečnosti práce.
 10. Na toalety chodíme po jednom a nezamykáme se tam, udržujeme pořádek (toaletní papír a ubrousky nenamáčíme a neházíme je tam, kam nepatří).
 11. Na chodbě nesmíme běhat a skákat po schodech.
 12. Nemanipulujeme s elektrickým topením.
 13. Při odchodu na zahradu nebo vycházku se převlékáme ve svých třídách, do kterých odcházíme s vychovatelkou.
 14. Svačíme vždy u stolu- ne na koberci.
 15. Skříně, ze kterých si bereme hračky, vždy zavíráme.
 16. Aktovky si po příchodu do družiny ukládáme na určené místo.
 17. Pokud dojde ve třídě k jakémukoliv zranění, neprodleně to oznámíme paní vychovatelce.
 18. Bez dovolení paní vychovatelky si nebereme nic z pracovního stolu paní vychovatelky.
 19. Při všech činnostech si průběžně každý po sobě uklízí.

4. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole, školní družině i prostorech mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků v prostorách školy, školní družiny nebo mimo školu při akci pořádané školní družinou, žáci hlásí ihned pedagogickému dozoru. Vychovatelka školní družiny provádí prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. Opakovaně provádí poučení v průběhu školního roku. O poučení žáků provádí vychovatelka záznam do třídní knihy.
 2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovském průkazu tyto údaje: adresu, telefonní čísla zákonných zástupců do zaměstnání a domů. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl svědkem úrazu nebo který se o něm dověděl první.
 4. Pedagogičtí ani provozní pracovníci školy nesmí žáky v době činnosti školní družiny bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době činnosti školní družiny.
 5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem.
 6. Žák se ve škole a v školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy, odborných učeben a vnitřní řád školní družiny. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.
 7. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, na přezouvání používá přezůvky ne sportovní obuv.
 8. Žák zachází se školními a družinovými potřebami šetrně, udržuje družinu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením, v případě poškození danou věc adekvátně nahradí.
 9. Žák odchází ze školní družiny jen s vědomím vychovatelky. Za žáka, který byl ve škole, ale do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 10. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, užívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 11. Pro činnost školní družiny platí ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZ) ze školního řádu. Pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, kuchyňku či učebnu anglického jazyka…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do školní družiny, zájmových kroužků jsou poučeni o BOZ a záznam o tomto poučení je proveden v třídní knize, ve výkazech o kroužku nebo v docházkovém sešitě.
 12. Pitný režim je zajištěn vychovatelkou školní družiny (sirupy, džusy…) Žáci si po sobě uklidí a umyjí hrneček. V rámci pitného režimu je vybírán od žáků poplatek 50Kč/ rok. Žáci předání poplatku stvrdí podpisem.
 13. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy souvisejícími s jeho pobytem a činností ve škole a v školní družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy a školní družiny, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, TU, vychovatelce nebo jinému zaměstnanci školy.
 14. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.
 15. Žákům naší školy se nedovoluje při činnostech ve školní družině a na akcích pořádaných školou a školní družinou:
 • ubližovat spolužákům, zejména slabším a mladším, a zesměšňovat je
 • poškozovat věci spolužáků
 • používat neslušná slova a gesta
 • okázale projevovat náklonnost ke spolužákům
 • kouřit a užívat návykové a psychotropní látky
 • používat mobilní telefony či tablety
 1. Žáci byli poučeni o správném chování a bezpečnosti během prázdnin, státních svátků a dnů ředitelského volna. Zápis o poučení je proveden v třídní knize.

5. ZÁSADY BEZPEČNOSTI

5.1. Vycházky

 1. Chodíme ve dvojicích.
 2. Chodíme vždy po pravé straně.
 3. Na chodníku nikdo nikoho nestrká.
 4. Silnici přecházíme vždy po přechodu.
 5. Před přechodem vždy zastavíme, přechod přecházíme na pokyn vychovatelky najednou a svižně, neutíkáme.
 6. V lese nelezeme po stromech a velkých kamenech, nesaháme na zvířata.
 7. Neházíme klacky a kameny.
 8. Vždy reagujeme na pokyny paní vychovatelky.
 9. Nejíme neznámé a nejedlé plody.

5.2. Tělocvična

 1. Bez dohledu a pokynu paní vychovatelky nepoužíváme žádné nářadí a náčiní.
 2. Respektujeme stanovená pravidla při hrách, závodech a honičkách.

5.3. Hřiště

 1. Nestrkáme se na průlezkách, neproskakujeme je, v zimě je nepoužíváme.
 2. Nemanipulujeme a nelezeme na fotbalové branky.
 3. Vždy se pohybujeme ve vymezeném prostoru.
 4. Švihadla, skákací gumu, provazy používáme jen ke hře, neuvazujeme si je na tělo.
 5. Nechodíme na hřiště, pokud má mokrý povrch.

5.4. Místnosti

 1. Igelitovými sáčky a tašky nejsou k hraní- po svačině se uklízí do aktovky.
 2. S hračkami zacházíme hezky.
 3. Věci, co do školní družiny nepatří- necháme doma.
 4. Chodíme vždy v přezůvkách.
 5. V šatně se ke kamarádům chováme slušně a lavičky využíváme pouze k sezení.
 6. Vždy čekáme na všechny děti při jakémkoliv přesunu.
 7. V jídelně se chováme tiše, polévku nalévá vychovatelka školní družiny a na oběd se čeká v řadě.
 8. Při pracovních a výtvarných činnostech dáváme obzvlášť pozor na nůžky, nože, svíčky, jehly, špejle atd.

5. POVINNÁ DOKUMENTACE

 1. Přihláška k docházce do školní družiny
 2. Přehled výchovně vzdělávací práce- třídní kniha
 3. Docházkový sešit
 4. Školní vzdělávací program školní družiny „Cesta do pohádkové země“
 5. Vnitřní řád školní družiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola

Click to open a larger map

Základní škola a Mateřská škola
okres Olomouc
příspěvková organizace
Luká 4
783 24 Slavětín u Litovle

telefon 585 345 013
zs.luka@seznam.cz