Vzdělávací aktivity pro žáky 1.stupně od 25. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou moci od 25. května 2020 docházet do školy žáci 1. stupně základní školy.


Tato docházka je ze strany žáků dobrovolná.

V souladu s pokyny MŠMT budou vzdělávací aktivity na ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc, příspěvkové organizaci, probíhat formou vzdělávacích skupin, a to v pracovní dny v době od 7.30 do 12.05.


Školní družina bude v provozu od 11.10 do 15.45, a to pouze pro žáky 1. ročníku.


Máte-li zájem, aby Vaše dítě uvedenou vzdělávací aktivitu navštěvovalo, zašlete prosím žádost o jeho zařazení do vzdělávací skupiny, a to e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Do žádosti prosím napište:

  • jméno a příjmení dítěte
  • třídu
  • čas odchodu dítěte ze školy
  • informaci, zda máte zájem o stravování žáka ve školní jídelně
  • zájem o navštěvování školní družiny – v případě žáka 1. ročníku

Přihlášku je rovněž možné zaslat poštou nebo vložit do poštovní schránky umístěné u vchodu do budovy školy.


Termín pro doručení žádostí je nejpozději do 18. 5. 2020.


Podmínkou pro zařazení do vzdělávací skupiny je rovněž vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění včetně seznámení s rizikovými faktory učiněné na formuláři MŠMT – viz níže. Zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení musí žák nebo jeho zákonný zástupce doručit škole nejpozději při prvním vstupu žáka do školy. Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, informujte prosím školu o důvodu nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.


Stravování

Informace ohledně stravování budou zveřejněny nejdříve po 18. 5. 2020 s ohledem na počet přihlášených žáků a organizační možnosti odstravování žáků ve školní jídelně.

Prosíme zákonné zástupce, aby před zahájením docházky do vzdělávací skupiny seznámili své dítě s níže uvedenými podrobnostmi o činnosti skupin a s hygienickými zásadami, které bude nutné ve škole dodržovat. Děkujeme.


Další informace:


Organizace vzdělávacích skupin

Prioritou školy bude vytvořit skupiny žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku. Nebude-li to možné, budou skupiny tvořeny žáky různých tříd i ročníků. Ve skupině bude maximálně 15 žáků, složení skupin bude do 30. 6. 2020 neměnné.

Vzhledem k nutnosti dodržet provozní podmínky stanovené MŠMT, je pravděpodobné, že kromě učitelů 1. stupně se na vedení skupin budou podílet i další pedagogičtí pracovníci školy, např. asistenti pedagoga. Rozdělení žáků do skupin a přiřazení pedagogických pracovníků ke skupinám bude provedeno po ukončení příjmu přihlášek, tedy od 18. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity budou z personálních a organizačních důvodů probíhat od 7.30 do 12.05.

Cílem vzdělávacích aktivit bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

Způsob předávání a vyzvedávání žáků

Doprovázející osoby mohou dovést žáka ke škole, do budovy však vstupuje žák sám.

Žák opouští školu sám v době uvedené zákonným zástupcem v žádosti. Doprovázející osoba jej čeká před budovou.

Chce-li zákonný zástupce vyzvednout dítě v jinou dobu, než uvedl přihlášce, uvědomí předem o této skutečnosti písemně příslušného pedagogického pracovníka prostřednictvím vzkazu zaslaného po dítěti nebo e-mailem (zaslaným z adresy uvedené ve školní matrice).

Pohyb žáků se bude řídit následujícími principy:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole, pohyb před školou, vstup do budovy školy

Před školou se žáci nebudou shromažďovat, ale budou průběžně odcházet do šatny a následně do tříd.

Při souběžném příchodu dvou a více žáků do prostoru šaten se budou žáci postupně střídat tak, aby byl vždy dodržen odstup 2 m.

Žákům je zakázáno shromažďovat se před budovou školy.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Bezprostředně po skončení výuky opustí žáci školu.

V budově školy

Neprodleně po přezutí musí každý žák použít dezinfekci na ruce.

Žáci se mohou pohybovat jen ve vymezených prostorách, navštěvovat jen určené toalety.

Žáci se nesmí stýkat se žáky zařazenými do ostatních skupin.

Při přesunech dodržují žáci odstupy 2 metry vždy, když je to možné, a to jak od ostatních žáků, tak od zaměstnanců školy.

Ve třídě

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15, každý žák bude sedět sám v lavici. Mezi jednotlivými žáky i mezi žáky a učitelem bude odstup 2m.

O použití/nepoužití roušky ve třídě rozhoduje vyučující, a to s ohledem na charakter probíhající aktivity.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

pdfČestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)