Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), je zřízeno ředitelem školy na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb na školách a školských poradenských zařízeních. Poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Dále zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb. Poradenské konzultace žákům může ŠPP poskytnout na základě podnětu samotného žáka nebo jeho zákonného zástupce. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagog ve spolupráci s ředitelem školy.

Mgr. Pavla Múdra, výchovná poradkyně

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 • péče o žáky nadané, žáky ohrožené školním neúspěchem
 • kariérové poradenství

Mgr. Sabina Kohoutková, školní metodik prevence

 • prevence rizikového chování
 • prevence a řešení problémů se školní docházkou

Mgr. Kristýna Chaloupková, školní speciální pedagog

 • vyhledávání žáků s rizikem vzniku SVP
 • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Poradenské služby jsou zaměřené na:

 • zajišťování péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vyhledávání žáků s rizikem vzniku SVP
 • péči o žáky nadané
 • péči o žáky ohrožené školním neúspěchem
 • prevenci a řešení problémů se školní docházkou
 • prevenci rizikového chování
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • metodickou podporu pedagogických pracovníků
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)