Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence ve spolupráci s ředitelem školy.

Mgr. Pavla Múdra, výchovná poradkyně

 • pomoc při volbě povolání (kariérové poradenství)
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky nadané, ohrožené školním neúspěchem a sociálně znevýhodněné

Mgr. Jarmila Huňková, školní metodik prevence prevence a řešení rizikového chování

 • péče o žáky s poruchami chování

Mgr. Lukáš Vlček, ředitel školy

 • metodická podpora, řešení závažnějších případů

Konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce

Konzultace lze domluvit individuálně telefonicky, či osobně.

Poradenské služby jsou zaměřené na:

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.
 • Prevenci školní neúspěšnosti.
 • Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 • Podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • Podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 • Průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole.
 • Včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.
 • Metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy.
 • Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
 • Spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.