Informace k provozu ZŠ a MŠ Luká od 12. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 bude provoz na naší škole od 12. 4. 2021 zahájen následovně:

 

Mateřská škola

- celodenní provoz pouze pro děti předškolního věku

- povinné testování 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek nebo v další den, pokud dítě chybělo v den testování

- školní stravování je zajištěno

 

Základní škola

- rotační výuka dle následujícího schématu:

lichý týden: 1. ročník + 3. ročník + 4. ročník - prezenční výuka

                     2. ročník + 5. ročník - distanční výuka

sudý týden: 2. ročník + 5. ročník - prezenční výuka

                     1. ročník + 3. ročník + 4. ročník - distanční výuka

- povinné testování 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek nebo v další den, pokud žák chyběl v den testování

- po celou dobu přítomnosti ve škole je žák povinen mít ochranu dýchacích cest v podobě respirátoru nebo zdravotnické obličejové roušky

- školní stravování je zajištěno

- rozvrh hodin bude upřesněn a následně předán prostřednictvím třídních učitelů

 

Školní družina

- celodenní provoz dle následujícího schématu:

lichý týden: 1. ročník

sudý týden: 2. ročník

 

Dále je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol a žákům 1. stupně ZŠ ve školní družině, jejichž zákonní zástupci jsou:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- zaměstnanci bezpečnostních sborů

- příslušníci ozbrojených sil

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

- zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Podrobné informace k testování dětí a žáků

- před prvním testováním budou všechny testované osoby seznámeny s průběhem testování prostřednictvím výkladu, videa či manuálu

- žáci se budou sami testovat pomocí neinvazivních antigenních testů výtěrem z okraje nosu

- u dětí předškolního věku, popřípadě žáků 1. a 2. ročníku je u testování povolena osobní přítomnost jednoho zákonného zástupce

- všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr

- dítě nebo žák nemůže být nucen k účasti na testování. Pokud se ovšem dítě nebo žák nebude účastnit testování, bude mu škola evidovat absenci jako omluvenou, avšak není její povinností dítěti nebo žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání - pouze přiměřená forma studijní podpory (týdenní plány, konzultace).

- k testování se může dostavit pouze dítě nebo žák, který nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění

- testování se neprovádí u dětí a žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci nebo karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či el. podobě). Pokud ji škole nedoloží, automaticky se účastní testování dle harmonogramu školy.

- podrobnější informace naleznete v odkazech níže

 Harmonogram:

6:30 - 7:15 (tělocvična) - děti předškolního věku 

7:30 (tělocvična) - žáci 1. nebo 2. ročníku, u kterých je nezbytně nutná přítomnost zákonného zástupce

7:30 (jednotlivé třídy) - žáci 1. nebo 2. ročníku, kteří nepotřebují u testování přítomnost zákonného zástupce

                                   - žáci 3. a 4. ročníku

 

Důležité odkazy:

Informace k testování pro rodiče

Instruktážní video

pdfManuál k testování

pdfDiagram testování

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)