INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v souvislosti s vydáním doporučeného manuálu MŠMT ke Covid-19 k provozu a testování, který slouží jako pomůcka při organizaci vzdělávání a provozu škol či školských zařízení, bude zahájení školního roku 2021/2022 na ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc, příspěvkové organizaci za dodržování zvýšených hygienických pravidel probíhat takto:

 - nový školní rok bude zahájen ve středu dne 1. září 2021 v 7:30 v jednotlivých třídách

 - výuka bude v tento den ukončena max. v 9:00

 - prvňáčci se setkají se svou novou paní učitelkou v 7:15 před budovou školy a společně se svými rodiči odejdou do třídy, kde budou slavnostně přivítáni vedením školy a zástupcem obce

- informace ohledně organizace výuky a rozvrhu předmětů na 2. a 3. 9. 2021 žáci obdrží v den nástupu prostřednictvím třídních učitelů

- školní družina bude v provozu od 2. 9. 2021 (nově 2. oddělení, každé s kapacitou max. 25 dětí)

- školní stravování bude pro žáky ZŠ poskytováno od 2. 9. 2021 (MŠ od 1. 9. 2021)

 

Zvýšená pozornost bude věnována pravidelnému dodržování hygienických pravidel tak, aby se zamezilo šíření nákazy. Žáci budou na začátku školního roku o předem stanovených hygienických a protiepidemiologických pravidlech informováni prostřednictvím svých třídních učitelů.

 

Ochrana dýchacích cest a hygienická opatření:

- pokud se žák vrací ze zahraniční, zákonný zástupce se řídí aktuálním nařízením při návratu z konkrétní země

- od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a nejsou stanovena žádná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy

- po vstupu do školy si každý žák, zaměstnanec, popřípadě zákonný zástupce vydezinfikuje ruce 

- do školy nesmí vstoupit žáci ani jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění

- všichni zaměstnanci, žáci a doprovázející zákonní zástupci žáků 1. ročníku jsou povinni mít při vstupu do budovy školy ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor)

- ve společných prostorách je povinné nosit ochranu dýchacích cest, po usazení žáků do lavic v jednotlivých třídách a dále při konzumaci jídla ve školní jídelně je povoleno ochranu dýchacích cest sundat

 

Preventivní screeningové testování:

- žáci 2. - 9. ročníku se budou testovat ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 ve svých třídách za dozoru třídního učitele

- žáci 1. ročníku se budou poprvé testovat 2. září (v případě potřeby asistence rodičů v tělocvičně, jinak ve třídě) a dále 6. a 9. září 2021

 

- testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), po prodělaném onemocnění Covid–19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid–19),případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedený v odběrovém místě

- pokud žák screeningové testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (doložit lékařským potvrzením), má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, používá oddělené toalety, stravuje se u odděleného stolu s rozestupem a ve stanoveném čase

- při pozitivním výsledku Ag testu je žák umístěn do izolační místnosti a je kontaktován zákonný zástupce, kterého škola informuje, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře a ten rozhodne o dalším postupu

- po negativně prokázaném testu se nemusí nosit ve třídě ochrana dýchacích cest (ve společných prostorách však i nadále zůstává)

 

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.

 

Podrobnější informace naleznete zde:

pdfManuál k provozu a testování pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022

 

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)